Eloge d'Evagoras

- Isocrate

PaiV men wn esce kalloV kai rwmhn kai swfrosunhn, aper twn agatwn prepwdestata toiV thlicoutoiV estin. Kai toutwn marturaV an tiV poihsaito thV men swfrosunhV touV sumpaideuqentaV twn politwn, tou de kallouV apantaV touV idontaV, thV de rwmhV touV agwnaV en oiV ekeinoV twn hlikiwtwn ekratisteusen. Andri de genomenw tauta te panta suneuxhqh, kai proV toutoiV andreia prosegeneto kai sofia kai dikaiosunh, kai taut ou meswV oud wsper eteroiV tisin, alla ekaston autwn eiV uperbolhn° tosouton gar kai taiV tou swmatoV kai thV yuchV aretaiV dihnegken, wsq opote men auton orwen oi tote basileuonteV, ekplhttesqai kai fobeisqai peri thV archV, hgoumenouV ouc oion t einai ton toiouton thn fusin en idiwtou merei diagagein, opote d eiV touV tropouV apobleyian, outw sfodra pisteuein, wst ei kai tiV alloV tolmwh peri autouV examartanein, nomizein Euagoran autoiV esesqai bohton.