PARFAIT DU VERBE AMARE

Sg.

1. AMAVI

2. AMAVISTI

3. AMAVIT

Pl.

1. AMAVIMUS

2. AMAVITIS

3. AMAVERUNT