EIMI

 

Présent
Imparfait
Futur
Subjonctif
Optatif
Imfinitif
Participe
eimi
h ou hn
esomai
w
eihn
einai
wn, ontoV
ei
hsqa
esei
hV
eihV
ousa, oushV
esti
hn
estai
h
eih
on, ontoV
esmen
hmen
esomeqa
wmen
eimen
esesqai (inf.)
este
hte
esesqe
hte
eite
esomenoV, h, on
eisi
hsan
esontai
wsi
eien