Indicatif

Impératif

Subjonctif

Optatif

Infinitif

Participe

Présent

Sg 1
ercomai
iw
ioimi
ienai

iwn, iontoV ercomenoV, ou

iousa, ioushV, ervomenh, hV

ion, iontoV ercomenon, ou

2
iqi
ihV
ioiV
3
itw
ih
ioi
Pl 1
iwmen
ioimen
2
ite
ihte
ioite
3
iontwn
iwsi
ioien

Imparfait

Sg 1
ha hein
heisqa heiV
hei(n)
hmen heimen
hte heite
hsan hesan
2
3
Pl 1
2
3

Futur

Sg 1
eimi
ioimi
...
ienai
iwn
2
ei
3
eisi
Pl 1
imen
   
2
ite
3
iasi
   
Aoriste
hlqon...
Parfait
elhluqa...
PQP
elhluqh...