Indicatif Impératif Subjonctif Optatif Infinitif
Présent Sg 1 filoumai filwmai filoimhn fileisqai
2 filei filou filh filoio Participe
3 fileitai fileisqw filhtai filoito filoumenoV, ou
Pl 1 filoumeq filwmeqa filoimeqa filoumenh, hV
2 fileiqe fileisqe filhsqe giloisqe filoumenon, ou
3 filountai fileisqwn filwntai filointo
Imparfait Sg 1 efiloumhn
2 efiloumhn
3 efileito
Pl 1 efiloumeqa
2 efileisqe
3 efilounto
filhqhsomai filhqhsoimhn filhqhsesqai
Futur ... ... filhqhsomenoV, h, on
Passif
efilhqhn filhqhti filhqw filhqeihn filhqhnai
Aoriste ... ... ... ... filhqeiV, qeisa, qen
filhsomai filhsoimhn filhsesqai
Futur ... ... filhsomenoV, h, on
Moyen
filhsai filhswmai filhsaimhn filhsasqai
Aoriste efilhsamhn ... ... ... filhsamenoV, h, on
Parfait Sg 1 petilhmai pefilhso pefilhmenoC w pefilhmenoV eihn pefilhsqai
2 ... ... ... ... pefilhmenoV, h, on
3
Pl 1
2
3
P-Q-P Sg 1 epefilhmhn
2 ...
3
Pl 1
2
3