Unicode

BetaCode

Définition

ε

e

epsilonn, cinquième lettre de l’alphabet grec 

ἔα

e)/a

eh ! hola !

ἐάν

e)a/n

si

ἑαυτοῦ

e(autou=

soi-même, lui-même, eux-mêmes

ἐάω

e)a/w

laisser, permettre ; laisser de côté

ἔαρ

e)/ar

printemps

ἑβδομήκοντα

e(bdomh/konta

soixante-dix

ἑβδομηκοντάκις

e(bdomhkonta/kij

soixante-dix fois

ἕβδομος

e(/bdomoj

septième

Ἐβέρ

)Ebe/r

Heber

ἑβραικος

e(braikoj

hébraïque

Ἑβραῖος

(Ebrai=oj

hébreu

ἑβραῖς

e(brai=j

hébraïque

ἑβραιστι

e(braisti

en hébreu

ἐγγίζω

e)ggi/zw

approcher ; s'approcher ; être proche de

ἑγγράφω

e(ggra/fw

être écrit, inscrit

ἔγγυος

e)/gguoj

garant ; répondant

ἐγγύς

e)ggu/j

près ; auprès

ἐγείρω

e)gei/rw

éveiller ; réveiller ; ressusciter ; susciter

ἔγερσις

e)/gersij

réveil ; résurrection

ἐγκάθετος

e)gka/qetoj

personnage envoyé contre ; agent chargé d'épier

ἐγκαίνια

e)gkai/nia

Dédidace ; inauguration ; fête de la dédicace en souvenir de la purification du temple en décembre par Judas Macchabée

ἐγκανίζω

e)gkani/zw

inaugurer

ἐγκακέω

e)gkake/w

se décourager

ἐγκαλέω

e)gkale/w

accuser

ἐγκαταλείπω

e)gkatalei/pw

laisser derrière soi ; laisser subsister ; abandonner ; délaisser

ἐγκατοιλέω

e)gkatoile/w

habiter parmi

ἐγκαυχάομαι

e)gkauxa/omai

se vanter ; tirer fierté

ἐγκεντρίζω

e)gkentri/zw

greffer

ἔγκλημα

e)/gklhma

grief ; accusation ; chef d'accusation

ἐγκομβόομαι

e)gkombo/omai

s'envelopper ; se ceindre

ἐγκοπή

e)gkoph/

empêchement ; obstacle

ἐκόπτω

e)ko/ptw

faire obstacle ; contrarier

ἐγκράτεια

e)gkra/teia

tempérance ; maîtrise de soi ; modération ; empire sur

ἐγκρατεύομαι

e)gkrateu/omai

être maître de soi ; se dominer

ἐγκρατής

e)gkrath/j

fort ; modéré ; maître de soi

ἐγκρίνω

e)gkri/nw

mettre sur le rang de ; compter au nombre de

ἐγκρύπτω

e)gkru/ptw

cacher ; mêler dans ; mêler à

ἔγκυος

e)/gkuoj

enceinte ; grosse

ἐκρύβω

e)kru/bw

plonger

ἐγκύκλιος

e)gku/klioj

circulaire ; qui est en rond

ἐγκωμιάζω

e)gkwmia/zw

faire l'éloge de

ἐγκώμιον

e)gkw/mion

éloge

ἐγχρίω

e)gxri/w

oindre

ἐγώ

e)gw/

je ; moi

ἐγχώριος

e)gxw/rioj

du pays ; national

ἔγχος

e)/gxoj

épée ; épée

ἐδαφίζω

e)dafi/zw

raser ; niveler au ras du sol ; détruire

ἔδαφος

e)/dafoj

sol ; terre

ἐδραῖος

e)drai=oj

ferme ; solide ; constant

ἐδραίωμα

e)drai/wma

soutien ; soutènement ; fondement

ἐζεκίας

e)zeki/aj

Ezéchias

ἐθελοθρησκία

e)qeloqrhski/a

culte volontaire ; dévotion

ἐθίζω

e)qi/zw

habitude ; usage

ἐθναρ/χης

e)qnar/xhj

ethnarque ; gouverneur

ἐθνικός

e)qniko/j

païen

ἐθνικῶς

e)qnikw=j

à la façon des païens

ἔθνος

e)/qnoj

peuple ; nation ; les nations ; les païens

ἔθος

e)/qoj

coutume ; usage ; rite

εἰ

ei)

si

εἰδέα

ei)de/a

apparence

εἶδος

ei)=doj

aspect ; forme ; ce qui se voit ; espèce ; sorte

εἰδωλόθυτον

ei)dwlo/quton

viande sacrifiée aux idoles

εἰδωλολατρεία

ei)dwlolatrei/a

idolâtrie

εἰδωλολάτρης

ei)dwlola/trhj

idolâtre

εἴδωλον

ei)/dwlon

image ; idole ; faux dieu

εἰκῆ

ei)kh=

sans raison ; en vain

εἴκοσι

ei)/kosi

vingt

εἴκω

ei)/kw

céder ; reculer

εἰκών

ei)kw/n

image; effigie ; reproduction ; réplique

εἰκικρίνεια

ei)kikri/neia

pureté ; sincérité

εἰλκρινής

ei)lkrinh/j

pur ; sincère

εἰμί

ei)mi/

être ; exister ; signifier

εἴπερ

ei)/per

s'il est vrai ue ; si du moins ; si en tout cas

εἰρηνεύω

ei)rhneu/w

être en paix ; vivre en paix

εἰρήνη

ei)rh/nh

paix ; concorde

εἰρηνικός

ei)rhniko/j

pacifique ; porteur de paix

εἰρηνοποιέω

ei)rhnopoie/w

faire la paix

εἰρηνοποιός

ei)rhnopoio/j

créateur de paix

εἰς

ei)j

vers ; dans ; sur ; en vue de ; pour

εἷς

ei(=j

un ; un seul

εἰσάγω

ei)sa/gw

faire entrer ; introduire ; conduire dans

εἰσακούω

ei)sakou/w

obéir ; exaucer ;

εἰσδέχομαι

ei)sde/xomai

accueillir

εἴσειμι

ei)/seimi

entrer dans

εἰσέρχομαι

ei)se/rxomai

entrer ; pénétrer

εἰσκαλέομαι

ei)skale/omai

inviter ; appeler chez soi

εἴσοδος

ei)/sodoj

accès ; entrée ; arrivée

εἰσπηδάω

ei)sphda/w

bondir dans ; se précipiter sur

εἰσπορεύομαι

ei)sporeu/omai

marcher vers ; entrer dans

εἰστρέχω

ei)stre/xw

courir dans

εἰσφέρω

ei)sfe/rw

introduire dans ; conduire dans

εἶτα

ei)=ta

ensuite ; puis

εἴτε

ei)/te

soit...

εἶτεν

ei)=ten

ensuite

εἴωθα

ei)/wqa

avoir l'habitude de ; ce qui est habituel

ἐκ

e)k

de ; venant de ; sortant de ; dès ; depuis ; parmi

ἕκαστος

e(/kastoj

chaque ; chacun

ἑκάστοτε

e(ka/stote

chaque fois ; en tout temps

ἑκατόν

e(kato/n

cent

ἑκατονταετής

e(katontaeth/j

âge de cent ans

ἑκατονταπλασίων

e(katontaplasi/wn

multiplié par cent ; centuple

ἑκατοντάρχης

e(katonta/rxhj

centurion ; centenier

ἑκατόνταρχος

e(kato/ntarxoj

centuron ; centenier

ἐκβάλλω

e)kba/llw

faire sortir ; chasser ; exclure ; envoyer

ἔκβασις

e)/kbasij

aboutissement ; moyen de sortir ; issue

ἐκβολή

e)kbolh/

action de jeter du lest

ἐκγαμίζω

e)kgami/zw

donner en mariage

ἐκγαμίσκω

e)kgami/skw

être épousée

ἔκγονος

e)/kgonoj

descendant

ἐκδαπανάω

e)kdapana/w

dépenser complètement ; épuiser

ἐκδέχομαι

e)kde/xomai

attendre

ἔκδηλος

e)/kdhloj

visible ; notoire ; patent

ἐκδημέω

e)kdhme/w

quitter sa demeure ; déménager

ἐκδίδωμι

e)kdi/dwmi

affermer ; donner à bail

ἐκδιηγέομαι

e)kdihge/omai

racoter

ἐκδικέω

e)kdike/w

venger ; faire justice ; tirer vengeance

ἐκδίκησις

e)kdi/khsij

vengeance ; punition

ἔκδικος

e)/kdikoj

vengeur ; celui qui punit

ἐκδιώκω

e)kdiw/kw

chasser ; exiler; persécuter

ἔκδοτος

e)/kdotoj

livré

ἐκδοχή

e)kdoxh/

attente

ἐκδύω

e)kdu/w

dévêtir ; dépouiller

ἐκεῖ

e)kei=

ἐκεῖθεν

e)kei=qen

de là

ἐκεῖνος

e)kei=noj

là ; vrlui-là

ἐκεῖσε

e)kei=se

là ; là-bas

ἐκζητέω

e)kzhte/w

chercher ; rechercher ; réclamer

ἑκζήτησις

e(kzh/thsij

objet de discussion, d'enquête

ἔκθαμβος

e)/kqamboj

frappé de stupeur

ἐκθαυμάζω

e)kqauma/zw

être très étonné de

ἔκθετος

e)/kqetoj

exposé

ἐκκαθαίρω

e)kkaqai/rw

purifier

ἐκκαίω

e)kkai/w

s'enflammer

ἐκκακέω

e)kkake/w

perdre courage

ἐκκεντέω

e)kkente/w

percer ; transpercer

ἐκκλάω

e)kkla/w

élaguer ; couper en brisant

ἐκκλείω

e)kklei/w

exclure

ἐκκλησία

e)kklhsi/a

assemblée du peuple ; assemblé chrétienne

ἐκκλίνω

e)kkli/nw

s'écarter ; se détourner de

ἐκκολυμβάω

e)kkolumba/w

s'échapper à la nage

ἐκκομίζω

e)kkomi/zw

enterrer ; porter en terre

ἐκκόπτω

e)kko/ptw

couper ; retrancher

ἐκκρέμαμαι

e)kkre/mamai

être suspendu

ἐκλαλέω

e)klale/w

divulguer ; communiquer ; révéler

ἐκλάμπω

e)kla/mpw

resplendir

ἐκλανθάνομαι

e)klanqa/nomai

oublier

ἐκλέγομαι

e)kle/gomai

choirir ; élire

ἐκλείπω

e)klei/pw

quitter ; termimner ; mourir

ἐκλεκτός

e)klekto/j

élu

ἐκλογή

e)klogh/

choix ; élection

ἐκλύω

e)klu/w

être défait ; être faible ; se décourager

ἐκμάσσω

e)kma/ssw

fouler ; nettoyer ; essuyer

ἐκμυκτηρίζω

e)kmukthri/zw

se moquer

ἐκνεύω

e)kneu/w

se détourner ; se retirer subrepticement ; disparaître

ἐκνήφω

e)knh/fw

se dégriser ; revenir au bon sens ; redevenir sobre

ἑκούσιος

e(kou/sioj

qui agit de son plein gré ; kata ekousion : spontanément

ἐκουσίως

e)kousi/wj

volontairement ; de bon gré

ἔκπαλαι

e)/kpalai

depuis longtemps

ἐκπειράζω

e)kpeira/zw

tenter ; mettre à l'épreuve

ἐκπέμπω

e)kpe/mpw

envoyer

ἐκπερισσῶς

e)kperissw=j

en dépassant la mesure ; avec plus de force

ἐκπετάννυμι

e)kpeta/nnumi

déployer ; tendre ; étendre

ἐκπηδάω

e)kphda/w

bondir ; s'élancer

ἐκπίπτω

e)kpi/ptw

tomber de ; déchoir de ; perdre sa valeur ; devenir caduc

ἐκπλέω

e)kple/w

appareiller ; naiguer ; faire voile

ἐκπληρόω

e)kplhro/w

remplir ; accomplir

ἐκπλήρωσις

e)kplh/rwsij

accomplissement

ἐκπλήσσομαι

e)kplh/ssomai

être frappé ; être étonné (de crainte ou d'admiration)

ἐκπνέω

e)kpne/w

expirer ; mourir

ἐκπορεύομαι

e)kporeu/omai

sortir ; s'en aller

ἐκπορνεύω

e)kporneu/w

conduire en prostituée ; comettre l'impudicité ; outrager les moeurs

ἐκπτύω

e)kptu/w

rejeter en crachant ; rejeter avec dégoût

ἐκποζόω

e)kpozo/w

déraciner

ἔκστασις

e)/kstasij

le fait d'être hors de soi ; égarement ; trouble ; extase ; vision

ἐκστρέφω

e)kstre/fw

pervertir ; corrompre

ἐκταράσσω

e)ktara/ssw

troubler ; jeter le trouble

ἐκτείνω

e)ktei/nw

tendre ; étendre ; élonger ; mettre la main sur

ἐκτελέω

e)ktele/w

achever ; mener à terme

ἐκτείνεια

e)ktei/neia

tension

ἐκτενής

e)ktenh/j

tendu ; intense

ἐκτενῶς

e)ktenw=j

intensément

ἐκτίθημι

e)kti/qhmi

exposer ; raconter ; narrer ; être exposé (enfant)

ἐκτινάσσω

e)ktina/ssw

secouer

ἕκτος

e(/ktoj

sixième

ἐκτός

e)kto/j

à l'extérieur ; dehors ; au dehors de

ἐκπρέπω

e)kpre/pw

écarter de ; détourner

ἐκτρέφω

e)ktre/fw

nourrir ; élever ; éduquer

ἔκτρωμα

e)/ktrwma

fruit avorté ; avorton ; enfant né avant terme (par opération chirurgicale)

ἐκφέρω

e)kfe/rw

emporter dehors ; sortir ; prendre : produire ; faire sortir

ἐκφεύγω

e)kfeu/gw

échapper ; s'enfuir

ἐκφοβέω

e)kfobe/w

épouvanter

ἔκφοβος

e)/kfoboj

épouvanté ; frappé de terreur

ἐκφύω

e)kfu/w

donner naissance à ; produire ; donner

ἐκφωνέω

e)kfwne/w

s'écrier

ἐκχέω

e)kxe/w

verser ; répandre ; s'abandonner

ἐκωύνω

e)kwu/nw

verser

ἐκχωρέω

e)kxwre/w

s'en aller

ἐκψύχω

e)kyu/xw

mourir ; expirer

ἐκών

e)kw/n

de bon gré ; volontiers

ἐλαία

e)lai/a

olivier

ἔλαιον

e)/laion

huile

ἐλαιών

e)laiw/n

oliverain

ἐλαμίτης

e)lami/thj

Elamite

ἐλάσσων

e)la/sswn

moindre ; plus petit

ἐλαττονέω

e)lattone/w

être privé ; manquer

ἐλαττόω

e)latto/w

abaisser ; amoindrir ; diminuer

ἐλαύνω

e)lau/nw

pousser ; faire avancer ; s'avancer ; faire voile

ἐλαφρία

e)lafri/a

légèreté ; frivolité

ἐλαφρός

e)lafro/j

léger ; leste ; agile

ἐλάχιστος

e)la/xistoj

le moindre ; le plus petit

ἐλαχιστότερος

e)laxisto/teroj

beaucoup plus petit

ἐλάω

e)la/w

pousser ; faire avancer ; s'avancer ; faire voile

ἐλεάζαρ

e)lea/zar

Eleazar

ἐλεάω

e)lea/w

faire miséricorde

ἐλεγμός

e)legmo/j

action de convaincre de ; action de réfuter ; blâme

ἔλεγξις

e)/legcij

action de convaincre de

ἔλγχος

e)/lgxoj

preuve ; reproche ; blâme ; démonstration

ἐλέγχω

e)le/gxw

réprouver ; reprendre ; réfuter ; désavouer ; confondre qqn ; convaincre qqn

ἐλεεινός

e)leeino/j

digne de pitié ; misérable

ἐλεέω

e)lee/w

avoir pitié de

ἐλεημοσύνη

e)lehmosu/nh

pitié ; compassion ; don charitable ; aumône

ἐλεήμων

e)leh/mwn

miséricordieux

ἔλεος

e)/leoj

misécorde ; pitié ; compassion

ἐλευθερία

e)leuqeri/a

liberté

ἐλεύθερος

e)leu/qeroj

livre

ἐλευθερόω

e)leuqero/w

libérer ; rendre libre, indépendant

ἔλευσις

e)/leusij

venue ; arrivée

ἐλεφάντινος

e)lefa/ntinoj

d'ivoire

ἐλιακίμ

e)liaki/m

Eliakim

ἕλιγμα

e(/ligma

mixture ; mélange

ἐλιέζερ

e)lie/zer

Eliézer

ἐλιούδ

e)liou/d

Elioud

ἐλιζάβετ

e)liza/bet

Elisabeth

ἐλισαῖος

e)lisai=oj

Elisée

ἑλίσσω

e(li/ssw

rouler ; enrouler ; faire tourner

ἕλκος

e(/lkoj

plaie purulente ; ulcère ; blessure ; plaie

ἐλκόω

e)lko/w

être couvert d'ulcères ; blesser en déchirant ; ulcérer ; faire suppurer

ἕλκω

e(/lkw

tirer à soi ; entraîner ; pousser

ἐλλάς

e)lla/j

Grèce

ἕλλην

e(/llhn

Grec

ἑλληνικός

e(llhniko/j

grec

ἐλληνίς

e)llhni/j

grecque

ἑλληνιστής

e(llhnisth/j

helléniste (juif ou judéo-chrétien parlant grec)

ἑλληνιστί

e(llhnisti/

en langue grecque

ἐλλογέω

e)lloge/w

comptabiliser ; imputer ; mettre en compte

ἐλμαδάμ

e)lmada/m

Elmadam

ἐλμωδάμ

e)lmwda/m

Elmadam

ἐλπίζω

e)lpi/zw

espérer

ἐλπίς

e)lpi/j

espoir ; espérance

ἐλύμας

e)lu/maj

Elymas (mage cypriote)

ἐλωί

e)lwi/

Eloï (araméen : « mon Dieu »)

ἐμαυτοῦ

e)mautou=

moi-même

ἐμβαίνω

e)mbai/nw

monter dans (une barque)

ἐμβάλλω

e)mba/llw

jeter

ἐμβάπτω

e)mba/ptw

plonger dans

ἐμβατεύω

e)mbateu/w

pénétrer dans ; scruter

ἐμβιβάζω

e)mbiba/zw

faire monter (à bord de)

ἐμβπλέπω

e)mbple/pw

regarder ; fixer ses regards sur

ἐμβριμάομαι

e)mbrima/omai

s'emporter ; se courroucer ; être violemment ému ; prendre un ton sévère

ἐμέω

e)me/w

vomir

ἐμμαίνομαι

e)mmai/nomai

être pris de rage contre

ἐμμανουήλ

e)mmanouh/l

Emmanuel (« Dieu avec nous »)

ἐμμαούς

e)mmaou/j

Emmaüs

ἐμμένω

e)mme/nw

rester dans ; perserverrer dans ; respecter ; rester fidèle

ἐμμεσω

e)mmesw

au milieu de

ἐμμώρ

e)mmw/r

Emmor

ἐμός

e)mo/j

mon, ma, mienne

ἐμπαιγμονή

e)mpaigmonh/

raillerie

ἐμπαιγμός

e)mpaigmo/j

raillerie

ἐμπαίζω

e)mpai/zw

railler ; se moquer ; bafouer ; se jour de qqn

ἐμπαίκτης

e)mpai/kthj

railleur ; moqueur

ἐμπεριπατέω

e)mperipate/w

circuler parmi ; aller et venir

ἐμπίπλημι

e)mpi/plhmi

remplir ; rassasier de ; combler de

ἐμπίπρημι

e)mpi/prhmi

brûler l'inflammation

ἐμπίπτω

e)mpi/ptw

tomber dans

ἐμπλέκω

e)mple/kw

être pris dans ; s'embarasser dans

ἐμπλοκή

e)mplokh/

tresse

ἐμπνέω

e)mpne/w

exhaler ; respirer

ἐμπορεύομαι

e)mporeu/omai

faire commerce de ; trafiquer que

ἐμπορία

e)mpori/a

commerce ; affiare ; négoce

ἐμπόριον

e)mpo/rion

marché ; foire ; commerce

ἔμπορεος

e)/mporeoj

nogociant ; celui qui voyage pour faire du commerce ; marchand de gros

ἐμπρήθω

e)mprh/qw

détruire par le feu

ἔμπροσθεν

e)/mprosqen

en avant ; devant ; en présence de

ἐμπτύω

e)mptu/w

cracher sur

ἐμφανής

e)mfanh/j

manifeste ; visible

ἐμφανίζω

e)mfani/zw

rendre visible ; faire apparaître ; montrer : communiquer ; indiquer

ἔμφοβος

e)/mfoboj

effrayé

ἐμφυσάω

e)mfusa/w

souffler sur

ἔμφυτος

e)/mfutoj

planté en

ἐν

e)n

dans ; à l'intérieur de ; sur ; à

ἐναγκαλίζομαι

e)nagkali/zomai

prendre dans ses bras

ἐνάλιος

e)na/lioj

marin ; qui vit dans la mer

ἔναντι

e)/nanti

en fance de ; devant ; en présence de

ἐναντίον

e)nanti/on

en face de ; devant

ἐναντίος

e)nanti/oj

qui est en face ; opposé ; contraire ; adversaire

ἐνάρχομαι

e)na/rxomai

commencer par qqch

ἔνατος

e)/natoj

neuvième

ἐνδεής

e)ndeh/j

indigent ; nécessiteux

ἔνδειγμα

e)/ndeigma

indice ; preuve

ἐνδείκνυμαι

e)ndei/knumai

montrer ; prouver

ἔνδειξις

e)/ndeicij

indication ; démonstration ; preuve

έ(νδεκα

e/(ndeka

onze

ἑνδέκατος

e(nde/katoj

onzième

ἐνδέχομαι

e)nde/xomai

recevoir ; impers. : il est reçu, il est admis

ἐνδημέω

e)ndhme/w

résider ; habiter dans

ἐνδιδύσκω

e)ndidu/skw

revêtir qqn

έ)νδικος

e/)ndikoj

juste ; conforme à la justice

ἐνδόμησις

e)ndo/mhsij

assise ; ce qui est construit dans ; matériau

ἐνδοξάζομαι

e)ndoca/zomai

être glorifié parmi

ἔνδοξος

e)/ndocoj

glorieux ; resplendissant

ἔνδυμα

e)/nduma

vêtement : manteau

ἐνδυναμόω

e)ndunamo/w

fortifier ; rendre robuster ; pass. puiser sa force dans

ἔνδυσις

e)/ndusij

action de se vêtir

ἐνδύω

e)ndu/w

vêtir ; revêtir ; s'habiller

ἐνδώμησις

e)ndw/mhsij

assise ; ce qui est construit dans ; matériau

ἐνέδρα

e)ne/dra

embuscade ; guet-apens

ἐνεδρεύω

e)nedreu/w

dresser une embuscade

ἔνεδρον

e)/nedron

embuscade ; guet-apens

ἐνειλέω

e)neile/w

enrouler dans ; envelopper

ἔνειμι

e)/neimi

être dans

ἕνεκα

e(/neka

à cause de ; en vue de

ἐνενήκοντα

e)nenh/konta

qatre-vingt-dix

ἐνεός

e)neo/j

muet

ἐνέργεια

e)ne/rgeia

force à l'oeuvre ; énergie ; efficacité ; action

ἐνεργέω

e)nerge/w

produire ; opérer ; agir

ἐνέργημα

e)ne/rghma

réalisation ; effet

ἐνεργής

e)nergh/j

efficace ; effectif

ἐνευλογέω

e)neuloge/w

bénir

ἐνέχω

e)ne/xw

avoir de la colère contre ; en vouloir à

ἐνθάδε

e)nqa/de

ici

ἔνθεν

e)/nqen

d'ici

ἐνθυμέομαι

e)nqume/omai

réfléchir ; penser ; ruminer des pensées

ἐνθύμησις

e)nqu/mhsij

pensée ; réflexion ; intention

ἔνι

e)/ni

être dans ; se trouver

ἐνιαυτός

e)niauto/j

année

ἐνίστημι

e)ni/sthmi

être présent ; être là

ἐνισχύω

e)nisxu/w

fortifier ; réconforter ; repndre des forces

ἔννατος

e)/nnatoj

neuvième

ἐννέα

e)nne/a

neuf

ἐννενηκονταεννέα

e)nnenhkontaenne/a

quatre-vingt-dix-neuf

ἐννεύω

e)nneu/w

faire un signe (de tête)

ἔννοια

e)/nnoia

pensée ; opinion

ἔννομος

e)/nnomoj

légal ; prévue par la loi ; soumis à la loi

ἔννυχος

e)/nnuxoj

nocturne ; de nuit

ἐνοικέω

e)noike/w

habiter dans

ἐνορκίζω

e)norki/zw

demander instamment

ἑνότης

e(no/thj

unité

ἐνοχλέω

e)noxle/w

troubler ; tourmenter

ἔνοχος

e)/noxoj

exposé à ; passible de ; compable envers

ἔνταλμα

e)/ntalma

commandement ; ordre

ἐνταφιάζω

e)ntafia/zw

ensevelir

ἐνταφιασμός

e)ntafiasmo/j

mise au tombeau

ἐντέλλομαι

e)nte/llomai

ordonner ; commander ; prescrire

ἐντεῦθεν

e)nteu=qen

de là

ἔντευξις

e)/nteucij

requête ; demande ; prière

ἔντιμος

e)/ntimoj

estimé ; considéré ; précieux

ἐντολή

e)ntolh/

ordre ; commandement ; précepte

ἐντόπιος

e)nto/pioj

originaire du pays

ἐντός

e)nto/j

à l'intérieur de ; au-dedans de ; parmi

ἐντρέπω

e)ntre/pw

faire honte ; avoir honte ; faire rentrer en soi même ; avoir des égards

ἐντρέφω

e)ntre/fw

nourrir de

ἔντρομος

e)/ntromoj

tremblant ; effrayé

ἐντροπή

e)ntroph/

honte ; confusion

ἐντρυφάω

e)ntrufa/w

vivre d'une vie sensuelle

ἐντυγκάνω

e)ntugka/nw

rencontrer qqn; intercéder pour

ἐντυλίσσω

e)ntuli/ssw

envelopper ; enrouler

ἐντυπόω

e)ntupo/w

graver

ἐνυβρίζω

e)nubri/zw

outrager

ἐνυπνιάζομαι

e)nupnia/zomai

avoir des songes

ἐνύπνιον

e)nu/pnion

songe

ἐνώπιον

e)nw/pion

devant ; en face de ; sous les regards de

ἐνώς

e)nw/j

Enos

ἐνώχ

e)nw/x

Hénoch (fils de Jaret, père de Mathusalem)

ἕξ

e(/c

six

ἐξαγγέλλω

e)cagge/llw

proclamer ; aller annoncer

ἐξαγοράζω

e)cagora/zw

racheter

ἐξάγω

e)ca/gw

faire sortir ; emmener dehors

ἐξαιρέω

e)caire/w

arrahcer ; extraire ; tirer de ; choisir ; mettre à part

ἐξαίρω

e)cai/rw

enlever ; ôter

ἐξαιτέομαι

e)caite/omai

réclamer

ἐξαίφνης

e)cai/fnhj

soudain ; tout à coup

ἐξακολουθέω

e)cakolouqe/w

suivre

ἐξακόσιοι

e)cako/sioi

six cents

ἐξαλείφω

e)calei/fw

essuyer ; effacer

ἐξάλλομοι

e)ca/llomoi

sauter ; se lever d'un saut

ἐξανάστασις

e)cana/stasij

résurrection

ἐξανατέλλω

e)canate/llw

lever, pousser

ἐξανίστημι

e)cani/sthmi

susciter ; se lever

ἐξαπατάω

e)capata/w

tromper, séduire

ἐξάπινα

e)ca/pina

soudain

ἐξαπορέομαι

e)capore/omai

désespérer

ἐξαποστέλλω

e)caposte/llw

envoyer; renvoyer

ἐξάρατε

e)ca/rate

2e pl. impér. de ἐξαίρω

ἐξαρτίζω

e)carti/zw

accomplir; équiper

ἐξαστράπτω

e)castra/ptw

briller comme l'éclair

ἐξαυτῆς

e)cauth=j

aussitôt

ἐξεγείρω

e)cegei/rw

réveiller; ressusciter; montrer

ἔξειμι

e)/ceimi

sortir ; s'en aller

ἐξέλκω

e)ce/lkw

tirer ; entraîner

ἐξέραμα

e)ce/rama

vomissure

ἐξεραυνάω

e)cerauna/w

rechercher

ἐξέρχομαι

e)ce/rxomai

sortir ; partir ; quitter ; s'en aller

ἔξεστι

e)/cesti

il est permis ; il est possible

ἐξετάζω

e)ceta/zw

rechercher ; interroger

ἐξηγέομαι

e)chge/omai

rapporter ; raconter ; expliquer ; révéler

ἑξήκοντα

e(ch/konta

soixante

ἑξῆς

e(ch=j

ensuite ; aussitôt après

ἐξηχέομαι

e)chxe/omai

retentir

ἕξις

e(/cij

usage ; habitude

ἐξίστημι

e)ci/sthmi

étonner ; s'étonner ; être hors de sens

ἐξισχύω

e)cisxu/w

pouvoir ; être en mesure de

ἔξοδος

e)/codoj

départ ; sortie ; exode

ἐξολεθρεύω

e)coleqreu/w

détruire ; exterminer

ἐξομολογέω

e)comologe/w

accepter ; confesser ; reconnaître ; louer

ἐξορκίζω

e)corki/zw

adjurer

ἐξορκιστής

e)corkisth/j

exorciste

ἐξορύσσω

e)coru/ssw

arracher

ἐξουδενέω

e)coudene/w

mépriser

ἐξουθενέω

e)couqene/w

mépriser ; avoir peu d'estime ; traiter avec mépris

ἐξουσία

e)cousi/a

autorité ; droit ; capacité ; pouvoir ; juridiction

ἐξουσιάζω

e)cousia/zw

avoir autorité sur

ἐξοχή

e)coxh/

excellence ; supériorité

ἐξυπνίζω

e)cupni/zw

éveiller

ἔξυπνος

e)/cupnoj

éveillé

ἔξω

e)/cw

dehors

ἔξωθεν

e)/cwqen

de dehors ; à l'extérieur

ἐξωθέω

e)cwqe/w

chasser ; échouer

ἐξώτερος

e)cw/teroj

extérieur

ἔοικα

e)/oika

être semblable à

ἑορτάζω

e(orta/zw

célébrer une fête

ἑορτή

e(orth/

fête

ἑπαγγελία

e(paggeli/a

promesse ; contenu de la promesse ; disposition

ἐπαγγέλλομαι

e)pagge/llomai

promettre ; faire profession de ; déclarer

ἐπάγγελμα

e)pa/ggelma

promesse ; chose promise

ἐπάγω

e)pa/gw

amner sur ; attirer à soi

ἐπαγωνίζομαι

e)pagwni/zomai

se battre pour

ἐπαθροίζομαι

e)paqroi/zomai

se rassembler

ἐπαίνετος

e)pai/netoj

Epénète

ἐπαινέω

e)paine/w

louer ; féliciter ; faire l'éloge

ἔπαινος

e)/painoj

louange ; éloge ; approbation

ἐπαίρω

e)pai/rw

lever ; hisser ; se montrer hautain

ἐπαισχύνομαι

e)paisxu/nomai

avoir honte de ; rougir de

ἐπαιτέω

e)paite/w

mendier

ἐπαικολουθέω

e)paikolouqe/w

suivre ; apparaître ; venir à la suite ; s'adonner à

ἐπακούω

e)pakou/w

prêter l'oreiller ; exaucer

ἐπάν

e)pa/n

quand ; aussitôt que

ἐπάναγκες

e)pa/nagkej

par nécessité ; nécesserairement

ἐπανάγω

e)pana/gw

retourner ; piquer au large

ἐπαναμιμνῄσκω

e)panamimnh/|skw

remettre en mémoire ;raviser les souvenirs

ἐπαναπαύομαι

e)panapau/omai

se reposer ; se reposer sur

ἐπανέρχομαι

e)pane/rxomai

revenir ; retourner

ἐπανίσταμαι

e)pani/stamai

se dresser contre

ἐπανόρθωσις

e)pano/rqwsij

correction ; redressement ; amélioration

ἐπάνω

e)pa/nw

sur, au-dessus de ; plus que ; en haut

ἐπααρατος

e)paaratoj

maudit

ἐπαρκέω

e)parke/w

assister ; aider

ἐπαρχεία

e)parxei/a

province

ἕπαυλις

e(/paulij

maison ; ferme ; domaine

ἐπαύριον

e)pau/rion

demain

ἐπαφρᾶς

e)pafra=j

Epaphras

ἐπαφρίζω

e)pafri/zw

se couvrir d'écume ; écumer

ἐπαφρόδιτος

e)pafro/ditoj

Epaphrodite

ἐπειγείρω

e)peigei/rw

susciter ; provoquer

ἐπεί

e)pei/

puisque, car ; après que, comme, lorsque

ἐπειδή

e)peidh/

après que ; puisque

ἐπειδήπερ

e)peidh/per

puisque

ἔπειμι

e)/peimi

venir après

ἐπεισαγωγή

e)peisagwgh/

introduction ; le fait d'introduire

ἐπεισέρχομαι

e)peise/rxomai

survenir

ἔπειτα

e)/peita

ensuite ; aussitôt après

ἐπέκεινα

e)pe/keina

eu-delà de

ἐπεκτείνομαι

e)pektei/nomai

tendre vers

ἐπενδύομαι

e)pendu/omai

se vêtir par-dessus un vêtement

ἐπενδύτης

e)pendu/thj

vêtement de dessus ; manteau

ἐπέρχομαι

e)pe/rxomai

venir ; arriver ; s'approcher ; concerner ; attaquer

ἐπερωτάω

e)perwta/w

interroger ; demander

ἐπερώτημα

e)perw/thma

engagement ; promesse

ἐπέχω

e)pe/xw

tenir ferme ; prêter attention ; attendre ; prolonger un séjour

ἐπηρεάζω

e)phrea/zw

menacer ; calomnier ; décrier

ἐπί

e)pi/

sur ; en présence de ; du temps de ; au sujet de

ἐπιβαίνω

e)pibai/nw

monter sur ; embarquer ; monter à ; arriver, atteindre

ἐπιβάλλω

e)piba/llw

jeter ; mettre sur ; se jeter sur ; revenir, échoir à

ἐπιβαρέω

e)pibare/w

être financièrement à charge ; exagérer, accabler

ἐπιβιβάζω

e)pibiba/zw

placer ; faire monter sur

ἐπιβλέπω

e)pible/pw

considérer ; regarder attentivement ; montrer du respect à ; jeter un regard sur

ἐπίβλημα

e)pi/blhma

pièce d'étoffe ; morceau

ἐπιβουλή

e)piboulh/

complot ; projet contre quelqu'un ; machination

ἐπιγαμβρεύω

e)pigambreu/w

épouser la veuve de son frère (Mt 22:24, hapax ; cf. Gn 38:8)

ἐπίγειος

e)pi/geioj

terrestre (Jc 3:15)

ἐπιγίνομαι

e)pigi/nomai

survenir ; se lever (vent)

ἐπιγινώσκω

e)piginw/skw

connaître complètement, discerner, comprendre : reconnaître ; apprendre ; découvrir

ἐπίγνωσις

e)pi/gnwsij

connaissance, vraie connaissance ; reconnaissance

ἐπιγραφή

e)pigrafh/

inscription ; pancarte

ἐπιγράφω

e)pigra/fw

graver ; inscrire

ἐπιδείκνυμι

e)pidei/knumi

montrer ; indiquer ; démontrer

ἐπιδέχομαι

e)pide/xomai

recevoir , accueillir ; accepter l'autorité de ;

ἐπιδημέω

e)pidhme/w

résider (comme étranger)

ἐπιδιατάσσομαι

e)pidiata/ssomai

ajouter une clause (contrat ou testament), Ga 3:15 (hapax)

ἐπιδίδωμι

e)pidi/dwmi

donner ; remettre ; s'abandonner, se laisser aller, se remettre, céder

ἐπιδιορθόω

e)pidiorqo/w

achever de mettre en ordre ; achever d'organiser

ἐπιδύω

e)pidu/w

se coucher (soleil), Eph 4:26 ; s'enfoncer

ἐπιείκεια

e)piei/keia

bonté, bienveillance ; indulgence

ἐπιεικής

e)pieikh/j

doux, bienveillant ; convenable, équitable

ἐπιζητέω

e)pizhte/w

chercher ; désirer ; demander ; rechercher

ἐπιθανάτιος

e)piqana/tioj

condamné à mort

ἐπιθυμέω

e)piqume/w

désirer ; convoiter

ἐπιθυμητής

e)piqumhth/j

celui qui désire

ἐπιθυμία

e)piqumi/a

désir ; passion ; convoitise

ἐπικαθίζω

e)pikaqi/zw

s'asseoir

ἐπικαλέω

e)pikale/w

appeler ; nommer, surnommer ; faire appeler à ; en appeler à, invoquer

ἐπικάλυμμα

e)pika/lumma

voile, couverture

ἐπικαλύπτω

e)pikalu/ptw

voiler ; couvrir

ἐπικατάρατος

e)pikata/ratoj

maudit

ἐπίκειμαι

e)pi/keimai

être couché ; être placé sur ; presser, se serrer contre ; insister ; être imposé

ἐπικέλλω

e)pike/llw

faire échouer (un navire) ; pousser vers le rivage

ἐπικούρειος

e)pikou/reioj

épicurien

ἐπικουρία

e)pikouri/a

secours ; assistance

ἐπικρίνω

e)pikri/nw

décider ; rendre une sentence ; décider que

ἐπιλαμβάνομαι

e)pilamba/nomai

mettre la main sur ; prendre ; se saisir de ; attraper ; arrêter

ἐπιλανθάνομαι

e)pilanqa/nomai

oublier ; négliger, ne pas se soucier de

ἐπιλέγω

e)pile/gw

appeler, nommer ; choisir

ἐπιλείπω

e)pilei/pw

faire défaut à ; manquer

ἐπιλείχω

e)pilei/xw

lécher

ἐπιλησμονή

e)pilhsmonh/

oubli

ἐπίλοιπος

e)pi/loipoj

restant, qui reste ; surplus

ἐπίλυσις

e)pi/lusij

explication ; interprétation ; solution (action de délier)

ἐπιλύω

e)pilu/w

expliquer ; interpréter ; régler ; éclaircir ; trancher

ἐπιμαρτυρέω

e)pimarture/w

attester ; confirmer par son témoignage

ἐπιμέλεια

e)pime/leia

soin ; sollicitude ; souci

ἐπιμλέομαι

e)pimle/omai

se soucier de ; prendre soin de ; s'appliquer à

ἐπιμελῶς

e)pimelw=j

avec soin

ἐπιμένω

e)pime/nw

rester, demeurer ; continuer ; persister

ἐπινεύω

e)pineu/w

consentir

ἐπίνοια

e)pi/noia

pensée ; intention

ἐπιορκέω

e)piorke/w

faire un faux serment ; se parjurer ; ne pas tenir sa promesse

ἐπίορκος

e)pi/orkoj

parjurer

ἐπιοῦσα

e)piou=sa

le jour suivant

ἐπιούσιος

e)piou/sioj

[sens incertain] quotidien, pour ce jour (ἐπὶ τὴν οὖσαν ἡμέραν) ? nécessaire à l'existence  (ἐπί + οὐσία)  ? pour le jour suivant ? (ἡ ἐπίουσα ἡμέρα) - (sens le plus probable)

ἐπιπίπτω

e)pipi/ptw

tomber sur ; se jeter sur ; se jeter au cou

ἐπιπλήσσω

e)piplh/ssw

réprimander

ἐπιποθέω

e)pipoqe/w

désirer vivement

ἐπιπόθησις

e)pipo/qhsij

vif désir

ἐπιπορεύομαι

e)piporeu/omai

aller vers ; venir à

ἐπιράπτω

e)pira/ptw

coudre sur

ἐπιρίπτω

e)piri/ptw

se jeter sur ; se décharger

ἐπισείω

e)pisei/w

inciter

ἐπίσημος

e)pi/shmoj

remarquable ; éminent ; fameux

ἐπισιτισμός

e)pisitismo/j

approvisionnement ; nourriture

ἐπισκέπτομαι

e)piske/ptomai

examiner ; rechercher ; visiter ; prendre soin de, veiller à

ἐπισκευάζομαι

e)piskeua/zomai

faire des préparatifs ; se préparer

ἐπισκηνόω

e)piskhno/w

établir sa demeure

ἐπισκίαζω

e)piski/azw

couvrir d'ombre

ἐπισκοπέω

e)piskope/w

veiller à ; veiller sur ; surveiller

ἐπισκοπή

e)piskoph/

visite ; fonction, charge de l'évêque (cf. ἐπίσκοπος )

ἐπίσκοπος

e)pi/skopoj

surveillant ; évêque, épiscope

ἐπισπάομαι

e)pispa/omai

(tirer sur) dissimuler la circoncision en tirant sur la peau

ἐπισπείρω

e)pispei/rw

semer en plus, en outre

ἐπίσταμαι

e)pi/stamai

savoir, connaître ; comprendre

ἐπίστασις

e)pi/stasij

charge ; préoccupation ; émeute, insurrection ; tension vers, attention

ἐπιστάτης

e)pista/thj

président ; maître, chef

ἐπιστέλλω

e)piste/llw

écrire; faire savoir par lettre

ἐπιστήμων

e)pisth/mwn

intelligent ; qui sait ; qui est instruit ; qui a de l'expérience

ἐπιστηρίζω

e)pisthri/zw

fortifier ; affermir

ἐπιστολή

e)pistolh/

lettre ; message ; écrit

ἐπιστομίζω

e)pistomi/zw

museler ; réduire au silence

ἐπιστρέφω

e)pistre/fw

se tourner, se retourner ; revenir ; se convertir

ἐπιστροφή

e)pistrofh/

conversion

ἐπισυνάγω

e)pisuna/gw

rassembler

ἐπισυναγωγή

e)pisunagwgh/

rassemblement ; assemblée

ἐπισυντρέχω

e)pisuntre/xw

accourir ; s'attrouper

ἐπισύστασις

e)pisu/stasij

rassemblement, émeute

ἐπισφαλής

e)pisfalh/j

dangereux

ἐπισχύω

e)pisxu/w

devenir fort ; insister

ἐπισωρεύω

e)piswreu/w

accumuler ; rassembler

ἐπιταγή

e)pitagh/

ordre ; commandement ; autorité

ἐπιτάσσω

e)pita/ssw

ordonner, prescrire

ἐπιτελέω

e)pitele/w

finir ; terminer ; compléter ; accomplir ; remplir ; omposer ; dresser

ἐπιτήδειος

e)pith/deioj

nécessaire ; convenable

ἐπιτίθημι

e)piti/qhmi

poser ; placer ; mettre sur ; fournir

ἐπιτιμάω

e)pitima/w

réprimander ; recommander sévèrement ; châtier

ἐπιτιμία

e)pitimi/a

blâme ; châtiment

ἐπιτρέπω

e)pitre/pw

permettre

ἐπιτροπή

e)pitroph/

mandat ; délégation de pouvoir

ἐπίτροπος

e)pi/tropoj

intendant ; tuteur ; procurateur

ἐπιτυγχάνω

e)pitugxa/nw

obtenir ; atteindre son but

ἐπιφαίνω

e)pifai/nw

apparaître ; se manifester, se révéler

ἐπιφάνεια

e)pifa/neia

manifestation ; apparition

ἐπιφανής

e)pifanh/j

glorieux ; éclatant, visible

ἐπιφαύσκω

e)pifau/skw

resplendir sur ; briller

ἐπιφέρω

e)pife/rw

apporter, appliquer ; porter une accusation ; déchaîner

ἐπιφωνέω

e)pifwne/w

crier ; s'écrier

ἐπιφώσκω

e)pifw/skw

commencer à luire ; briller

ἐπιχειρέω

e)pixeire/w

entreprendre, essayer

ἐπιχέω

e)pixe/w

verser sur

ἐπιχορηγέω

e)pixorhge/w

fournir ; pourvoir

ἐπιχορηγία

e)pixorhgi/a

assistance

ἐπιχρίω

e)pixri/w

oindre ; étendre sur

ἐποικοδομέω

e)poikodome/w

construire ; édifier sur

ἐπονομάζω

e)ponoma/zw

appliquer un nom à ; s'appeler, porter le nom de

ἐποπτεύω

e)popteu/w

observer ; contempler

ἐπόπτης

e)po/pthj

témoin oculaire 2 Pi 1:16, comme au)to/pthj (Lc 1:2) ; le plus haut rang des initiés (rel. mystères)

ἔπος

e)/poj

parole ; mot

ἐπουράνιος

e)poura/nioj

céleste ; puissances (Eph 1:20)

ἑπτά

e(pta/

sept

ἑπτάκις

e(pta/kij

sept fois

ἑπταπλασίων

e(ptaplasi/wn

septuple

ἔραστος

e)/rastoj

Eraste

ἑπτακισχίλιοι

e(ptakisxi/lioi

sept mille

ἐραυνάω

e)rauna/w

examiner ; scruter ; sonder ; rechercher

ἐργάζομαι

e)rga/zomai

travailler ; faire des affaires ; s'occuper ; faire, accomplir ; produire

ἐργασία

e)rgasi/a

travail ; activité

ἐργάτης

e)rga/thj

travailleur ; artisan, ouvrier ; celui qui fait

ἔργον

e)/rgon

œuvre ; action ; travail, tâcje : résultat, produit

ἐρεθίζω

e)reqi/zw

exciter ; exaspérer ; stimuler

ἐρείδω

e)rei/dw

appuyer fortement ; s'enfoncer ; fixer

ἐρεύγομαι

e)reu/gomai

proclamer

ἐρημία

e)rhmi/a

désert ; région inhabitée

ἔρημος

e)/rhmoj

désert ; steppe ; adj. : désert, déserté ; délaissé, stérile

ἐρημόω

e)rhmo/w

dévaster ; ruiner ; rendre solitaire

ἐρήμωσις

e)rh/mwsij

désolation, dévastation

ἐρίζω

e)ri/zw

chercher querelle ; disputer, contester

ἐριθεία

e)riqei/a

rivalité ; ambition ; contestation ; révolte

ἔριον

e)/rion

laine

ἔρις

e)/rij

querelle, dispute, discorde ; rivalité

ἐρίφιον

e)ri/fion

bouc

ἔριφος

e)/rifoj

bouc

ἑρμᾶς

e(rma=j

Hermas

ἑρμηνεία

e(rmhnei/a

interprétation ; traduction

ἑρμηνεύω

e(rmhneu/w

traduire

ἑρμῆς

e(rmh=j

Hermès

ἑρμογένης

e(rmoge/nhj

Hermogène

ἑρπετόν

e(rpeto/n

reptile

ἐρυθρός

e)ruqro/j

rouge

ἔρχομαι

e)/rxomai

aller, venir ; arriver ; apparaître ; revenir

ἐρωτάω

e)rwta/w

interroger ; demander ; prier, sollicier

ἐσθής

e)sqh/j

vêtement

ἐσθίω

e)sqi/w

manger ; dévorer

ἑσλί

e(sli/

Hesli

ἔσοπτρον

e)/soptron

miroir

ἑσπέρα

e(spe/ra

soir

ἑσρώμ

e(srw/m

esrôm

ἑσσόομαι

e(sso/omai

être inférieur ; être plus mal traité que

ἔσχατος

e)/sxatoj

dernier

ἔσχατως

e)/sxatwj

à l'extrémité ; finalement

ἔσω

e)/sw

à l'intérieur de ; au-dedans de ; parmi

ἔσωθεν

e)/swqen

de l'intérieur

ἐσώτερος

e)sw/teroj

plus retiré ; au-delà de

ἑταῖρος

e(tai=roj

compagnon ; ami ; camarade

ἑτερόγλωσσος

e(tero/glwssoj

qui parle une autre langue

ἑτεροδιδασκαλέω

e(terodidaskale/w

enseigner une autre doctrine (différente, fausse, hérétique)

ἑτεροζυγέω

e(terozuge/w

former un attelage disparate

ἕτερος

e(/teroj

autre ; différent, étranger

ἑτέρως

e(te/rwj

autrement; différemment

ἔτι

e)/ti

encore ; ou)k e)/ti ne…plus ; ou)de\ e)/ti nu=n pas davantage maintenant

ἑτοιμάζω

e(toima/zw

préparer

ἑτοιμασία

e(toimasi/a

le fait d'être prêt ; disponibilité

ἕτοιμος

e(/toimoj

prêt ; préparé

ἑτοίμως

e(toi/mwj

être prêt à

ἔτος

e)/toj

an ; année

εὖ

eu)=

bien ; excl. Bien! Bravo !

Εὔα

Eu)/a

Eve

εὐαγγελίζω

eu)aggeli/zw

annoncer une bonne nouvelle ; prêcher l'évangile

εὐαγγέλιον

eu)agge/lion

bonne nouvelle ; évangile

εὐαγγελιστής

eu)aggelisth/j

prédicateur

εὐαρεστέω

eu)areste/w

plaire ; être agréable à

εὐάρεστος

eu)a/restoj

agréable

εὐαρέστως

eu)are/stwj

d'une façon agréable

εὔβουλος

eu)/bouloj

Eubule

εὖγε

eu)=ge

bien! bravo!

εὐγενής

eu)genh/j

de haute naissance ; noble : de haut rang ; bien disposé

εὐδία

eu)di/a

beau temps

εὐδοκέω

eu)doke/w

prendre plaisir ; se complaire en, agréer ; juger bon ; choisir, décider

εὐδοκία

eu)doki/a

bon plaisir ; bienveillance ; faveur ; bonne volonté ; souhait, choix

εὐεργεσία

eu)ergesi/a

bienfait

εὐεργετέω

eu)ergete/w

faire du bien

εὐεργέτης

eu)erge/thj

bienfaiteur

εὔθετος

eu)/qetoj

approprié, bon pour ; utile

εὐθέως

eu)qe/wj

aussitôt ; immédiatement

εὐθυδρομέω

eu)qudrome/w

mettre le cap droit sur (d'un navire)

εὐθυμέω

eu)qume/w

garder courage ; être joyeux

εὔθυμος

eu)/qumoj

plein de courage

εὐθύμως

eu)qu/mwj

avec courage ; avec confiance

εὐθύνω

eu)qu/nw

rendre droit, aplanir ; tenir la barre (d'un navire)

εὐθύς

eu)qu/j

droit

εὐθύτης

eu)qu/thj

droiture

εὐκαιρέω

eu)kaire/w

avoir le temps, l'occasion ; passer son temps

εὐκαιρία

eu)kairi/a

occasion favorable

εὔκαιρος

eu)/kairoj

opportun, qui vient au bon moment

εὐκαίρως

eu)kai/rwj

au bon moment

εὐκοπώτερος

eu)kopw/teroj

plus facile

εὐλάβεια

eu)la/beia

crainte, soumission ; piété ; prudence ; respect

εὐλαβέομαι

eu)labe/omai

éprouver de la crainte (envers Dieu); prendre garde

εὐλαβής

eu)labh/j

pieux

εὐλογέω

eu)loge/w

bénir ; louer ; prononcer la bénédiction (sur la nourriture)

εὐλογητός

eu)loghto/j

béni ; le Béni

εὐλογία

eu)logi/a

bénédiction ; louange ; don généreux ; ἐπʹεὐλογίαις généreusement ; propos flatteur

εὐμετάδοτος

eu)meta/dotoj

prêt à partager ; généreux ; libéral

εὐνίκη

eu)ni/kh

Eunice (mère de Timothée)

εὐνοέω

eu)noe/w

être d'accord ; être bien disposé envers

εὔνοια

eu)/noia

bienveillance ; bonnes dispositions ; bonne volonté, empressement

εὐνουχίζω

eu)nouxi/zw

châtrer ; rendre eunuque

εὐνοῦχος

eu)nou=xoj

eunuque

εὐοδία

eu)odi/a

Evodie

εὐοδόομαι

eu)odo/omai

se porter bien ; gagner (de l'argent) ; réussir

εὐοδόω

eu)odo/w

bien avancer ; réussir ; prospérer

"εὐπάρεδρος

"eu)pa/redroj

assidu ; fidèle à

εὐπειθής

eu)peiqh/j

facile à persuader ; conciliant ; obéissant, docile

εὐπερίσπαστος

eu)peri/spastoj

qui circonvient facilement ; qui entoure facilement

εὐποιlpha;

eu)poiïa

bienfaisance

εὐπορέομαι

eu)pore/omai

avoir des moyens financiers, des ressources

εὐπορία

eu)pori/a

aisance ; fortune ; richesse ; ressources

εὐπρέπεια

eu)pre/peia

belle apparence

εὐπρόσδεκτος

eu)pro/sdektoj

bien accueilli, agréable ; bienvenu ; facile à admettre ; acceptable, convenable

εὐπροσωπέω

eu)proswpe/w

se donner bonne apparence ; faire bonne figure, se faire bien voir

εὐπρόσεδρος

eu)pro/sedroj

persévérant ; ferme

εὐρακύλων

eu)raku/lwn

Euraquilon (vent de nord-est)

εὑρίσκω

eu(ri/skw

trouver ; rencontrer ; découvrir ; obtenir

εὐροκλύδων

eu)roklu/dwn

Euroclydon (vent de sud-est, impétueux, qui soulève les vagues)

εὐρύχωρος

eu)ru/xwroj

spacieux

εὐσέβεια

eu)se/beia

piété ; crainte de Dieu

εὐσεβέω

eu)sebe/w

vénérer ; être pieux envers, montrer sa piété

εὐσεβής

eu)sebh/j

pieux

εὐσεβῶς

eu)sebw=j

avec piété

εὔσημος

eu)/shmoj

intelligible ; distinct, clair, qui a du sens

εὔσπλαγχος

eu)/splagxoj

miséricordieux ; compatissant

εὐσχημόνως

eu)sxhmo/nwj

décemment ; honorablement ; convenablement, avec bonne tenue

εὐσχημοσύνη

eu)sxhmosu/nh

décence ; bonne tenue

εὐσχήμων

eu)sxh/mwn

éminent ; de haut rang ; décent ; to\ eu)/sxhmon, ce qui convient

εὐτόνως

eu)to/nwj

avec véhémence ; vigoureusement, avec énergie

εὐτραπελία

eu)trapeli/a

plaisanterie scabreuse ; jeu de mots grossier ; raillerie, plaisanterie

εὔτυχος

eu)/tuxoj

Eutyque

εὐφημία

eu)fhmi/a

bonne réputation

εὔφημος

eu)/fhmoj

digne de louange ; qui est bon à dire

εὐφορέω

eu)fore/w

produire une bonne récolte ; être fertile, fécond ; rapporter (en parlant d'une terre)

εὐφραίνω

eu)frai/nw

réjouir

εὐφράτης

eu)fra/thj

Euphrate

εὐφροσύνη

eu)frosu/nh

joie ; gaieté

εὐχαριστέω

eu)xariste/w

rendre grâce ; être reconnaissant

εὐχαριστία

eu)xaristi/a

action de grâce, remerciement ; reconnaissance

εὐχάριστος

eu)xa/ristoj

reconnaissant

εὐχή

eu)xh/

prière ; vœu

εὔχομαι

eu)/xomai

souhaiter ; prier

εὔχρηστος

eu)/xrhstoj

utile

εὐψυχέω

eu)yuxe/w

être réconforté ; avoir bon courage

εὐωδία

eu)wdi/a

bonne odeur

εὐώνυμος

eu)w/numoj

gauche

ἐφάλλομαι

e)fa/llomai

sauter sur

ἐφάπαξ

e)fa/pac

une fois pour toutes ; en une seule fois

ἐφέσιος

e)fe/sioj

éphésien

ἔφεσος

e)/fesoj

Ephèse

ἐφευρετής

e)feureth/j

inventeur ; qui découvre

ἐφημερία

e)fhmeri/a

classe (jour de fonction d'une classe sacerdotale)

ἐφήμερος

e)fh/meroj

quotidien

ἐφικνέομαι

e)fikne/omai

parvenir jusqu'à ; s'étendre

ἐφίστημι

e)fi/sthmi

se tenir auprès de ; se présenter, survenir ; fondre sur ; insister, être à l'œuvre ; être présent

ἐφοράω

e)fora/w

jeter les yeux sur ; être attentif

ἐφραίμ

e)frai/m

Ephraïm

ἐφραθά

e)fraqa/

ouvre-toi (araméen)

ἐχθές

e)xqe/j

hier

ἔχθρα

e)/xqra

inimitié ; hostilité ; haine

ἐχθρός

e)xqro/j

ennemi ; odieux

ἔχιδνα

e)/xidna

vipère

ἔχω

e)/xw

avoir ; tenir ; posséder ; conserver ; obtenir ; considérer ; tenir pour

ἕως

e(/wj

jusqu'à ce que ; pendant que, tant que